Back to Sam Tet School, 6-Nov-2010, organised by STOBA, Ipoh.